Normatives

 

 

 • Llei de subvencions

   

  • Instruccions per a la gestió i justificació d'ajuts oficials (Verificar en les instruccions de la convocatòria).

  - Totes les factures han de tenir la referència del expedient del projecte.

  - Verificar en les instruccions de la convocatòria si:

  • s'accepten les despeses de material d'oficina
  • s'accepten les despeses de formació (cursos, màsters, doctorat, etc.)
  • s'accepten despeses de reparació
  • s'accepten pagaments en concepte de retribucions salarials a l'investigador principal i equip col·laborador
  • s'accepten costos indirectes i quina és la seva fórmula de càlcul

  - Cal adjuntar el certificat d'assistència a congressos per a que les despeses associades siguin subvencionables (inscripcions, dietes, locomocions, manutenció i allotjament).

  - Cal adjuntar les actes de les reunions per a que les despeses associades siguin subvencionables (dietes, locomoció manutenció, allotjament).

  - Únicament són despeses subvencionables de viatges i dietes les corresponents a l'Investigador Principal i l'equip col·laborador que figuren a la memòria de sol·licitud del projecte.

  - La data de la factura cal que estigui dins dels terminis de l'anualitat a justificar.

  - La data de pagament cal que estigui dins dels terminis de l'anualitat a justificar.

  - Cal que els serveis o bens es consumeixin dins dels terminis de l'anualitat a justificar.

  - Cal que el concepte dels serveis o bens adquirits s'ajustin a l'especificat a la memòria de sol·licitud i/o resolució de la convocatòria.

  - Cal complir les normes de publicitat de l'òrgan finançador d'acord amb la resolució de la convocatòria.

  - Verifiqueu si la convocatòria exigeix l'auditoria de les despeses executades i si el seu cost és subvencionable.

  - L'execució de la despesa haurà d'ajustar-se a Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en concret a l'art.31. " Gastos Subvencionables ".

  - Fiqueu-vos en contacte amb el servei de gestió econòmica i/o tècnic d'enllaç per a qualsevol dubte que tingueu

  - És convenient fer controls periòdics de l'execució de la despesa .

  - Verifiqueu abans d'imputar la despesa que hi ha prou saldo a la partida pressupostòria.

  - Podeu fer el seguiment on line de l'execució de la despesa per concepte pressupostari i anualitat mitjançant l'aplicatiu web.

 • Normativa Generalitat de Catalunya
 • Normativa estatal