Gestió de la qualitat

Política del Sistema de Gestió de la Qualitat

El Centre Tecnològic de la Química de Catalunya (CTQC) promou l’adopció d’un sistema de gestió de la qualitat (SGQ)
basat en la norma UNE-EN ISO 9001:2008.

El CTQC es compromet a prendre qualsevol decisió estratègica que afecti els nostres grups d’interès complint amb els
requisits d’aquesta norma.

Per assegurar-ne el seu compliment, la Direcció del CTQC mostra el seu compromís a prestar un servei de la màxima
qualitat i atenció als clients, mitjançant la prestació de serveis, l’execució de projectes d'R+D+i i la captació, adaptació i
transferència de tecnologies innovadores en un marc de col·laboració amb altres agents.

D’aquesta manera es defineixen els següents principis:

 • Mantenir el sistema de gestió de la Qualitat, englobant totes les activitats del CTQC i permetent establir periòdicament
 • objectius i fites per tal de fomentar la millora contínua del servei.
 • Adquirir el compromís de complir els requisits legals i reglamentaris aplicables a l’organització.
 • Garantir la formació, sensibilització, informació i participació dels treballadors i usuaris, per assolir els objectius de
 • l’organització.
 • Integrar als proveïdors i col·laboradors en la millora contínua, la seguretat i el respecte pel medi ambient en els serveis
 • desenvolupats.
 • Proporcionar els recursos tècnics, materials i humans necessaris pel correcte desenvolupament dels serveis
 • desenvolupats.
 • Optimitzar la gestió dels recursos, reduint costos i maximitzant-ne llur eficàcia.
 • Promoure l’eficàcia i l’excel·lència en tots els nostres projectes.


És per això que la Direcció del CTQC es compromet a complir aquesta política de qualitat, a facilitar tots els mitjans
necessaris i vetllar perquè tots els actors implicats amb el CTQC la coneguin, la difonguin i la compleixin.

Tarragona a 17 de maig de 2012

Sr. Fernando Torres
Director general