2016

Tecnio

En data del 07 de març de 2016, El CTQC ha obtingut l'acreditació TECNIO

Què és l’acreditació TECNIO?

L’acreditació TECNIO és el segell que atorga la Generalitat de Catalunya a través d’ACCIÓ per identificar on es troba la tecnologia diferencial catalana, els proveïdors que l’ofereixen i els facilitadors que participen en el procés de transferència de tecnologia i coneixement, i també per alinear les estratègies regionals d'innovació aprovades per la Unió Europea.

ACCIÓ ha establert un procés d’acreditació d’entitats i empreses TECNIO amb l’objectiu de millorar la capacitat d’innovació i la competitivitat de les empreses.

La participació en el procés és oberta a totes les entitats que compleixin els requisits establerts per les diferents tipologies d’entitats.

La durada de la vigència de l’acreditació serà com a màxim fins al 31 de desembre de 2019. Una vegada finalitzat aquest termini la renovació no serà automàtica ja que s’adaptaran els requisits en funció de l’evolució dels programes i les necessitats empresarials.

S’estableixen quatre tipologies d’entitats TECNIO a acreditar i diferents criteris d’acreditació per a cada tipològia:

  • Desenvolupadors de tecnologia públics.
  • ­Desenvolupadors de tecnologia privats sense ànim de lucre:
    • Desenvolupadors privats sense ànim de lucre avançats.
    • Altres desenvolupadors privats sense ànim de lucre.
  • Desenvolupadors de tecnologia privats.
  • Facilitadors de tecnologia públics: unitats de comercialització de tecnologia